Privacy Statement Remedium B.V.
Remedium B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een 
lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van Remedium B.V. afneemt of anderszins contact heeft met Remedium B.V.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met de
persoonsgegevens van uw werknemers om. Daarom zijn onze bestanden en systemen goed
beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben
tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, worden extra
zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt dat er passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om gezondheidsgegevens
te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Op al onze
medewerkers rust een geheimhoudingsplicht.

Het doel voor Remedium B.V. van het verzamelen van persoonsgegevens
Remedium B.V. verzamelt persoonsgegevens van werkgevers en werknemers voor de
begeleiding zieke werknemers en bewaking Poortwachter momenten. Tevens draagt Remedium
B.V. zorg voor het melden aan de UWV, verzekeraar en bedrijfsarts. De werkgever dient
Remedium B.V. voor de doormeldingen te machtigen.

Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens
U heeft het recht kennis te nemen van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde
gegevens. U dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder.
De beheerder geleidt het verzoek door naar de beroepsbeoefenaar, op wiens initiatief
debetreffende gegevens zijn verzameld of diens waarnemer. Indien het naar diens
meningaannemelijk is, dat rechtstreekse inzage kan leiden tot schade aan de gezondheid van de
geregistreerde inzage of tot onjuiste interpretatie van de opgenomen gegevens, kan hij aanraden,
dat inzage slechts plaatsvindt onder begeleiding, hetzij van hemzelf, hetzij vaneen ander
voldoende deskundige persoon. De gevraagde inzage dient binnen een redelijke termijn te
kunnen plaatsvinden.

Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens
U kunt verzoeken om verbetering of aanvulling van op u betrekking hebbende gegevens, dan wel
om verwijdering en vernietiging van op u betrekking hebbende gegevens, die in strijd met het
reglement zijn opgenomen of niet ter zake doende zijn. U dient daartoe een schriftelijk en
gemotiveerd verzoek in bij de houder. Indien daartoe aanleiding bestaat, beslist de houder niet
dan na de beroepsbeoefenaar die de gegevens heeft verzameld, of diens opvolger, gehoord te
hebben. De houder deelt zijn beslissing schriftelijk aan u mee.

Opvragen Privacyreglement
Het privacyreglement van Remedium BV is zowel door de werkgever als de werknemer
schriftelijk of telefonisch op te vragen bij remedium B.V.

Wijzigingen Remedium B.V. privacy statement
Remedium B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacystatement. Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens volgt Remedium B.V. de
wetwijzigingen en rechtspraak.

Bereikbaarheid Remedium B.V.
Postbus 284
1900 AG Castricum
T: 0251 501 733
E: monique.creemers@remedium-bv.nl