Onze adviseur
Wim van Alphen (1950) is sinds 2006 werkzaam als veiligheidskundige en arbeidshygiënist voor Remedium. Eerder afgestudeerd in scheikunde en microbiologie en al vele jaren werkzaam op het gebeid van arbeidsomstandigheden. Heeft daarbij verschillende Arbo-Informatiebladen op zijn naam staan en enkele boeken zoals het boek ‘Risicobeheersing; een stappenplan voor het maken van een risicoinventarisatie en -evaluatie en het boek ‘Leren van Ongevallen; een overzicht van analysemethodieken’.

Veiligheid en arbeidshygiëne
Het vakgebied veiligheid richt zich veelal op direct waarneembare onveilige situaties die op korte termijn tot gezondheidsletsel of schade kunnen leiden, zoals brandveiligheid, machineveiligheid, werken op hoogte, werken met elektriciteit, enz.
De arbeidshygiëne kijkt meer naar belastende arbeidsfactoren die pas op termijn tot gezondheidsschade kunnen leiden, zoals blootstelling aan geluid en trillingen, fysieke belasting, beeldschermwerk, blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen.Vanuit beide vakgebieden kan ook een risico-inventarisatie en –evaluatie worden gedaan of kunnen deze worden getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en actuele inzichten.

Vanuit deze vakgebieden kan geassisteerd worden bij de volgende zaken:
• Adviseren over chemische en biologische risico’s
• Brandveiligheid en opzetten van bedrijfsnoodplannen
• Laboratoriumveiligheid en ziekenhuisveiligheid
• Uitvoeren binnenklimaatmetingen
• Beoordelen van machineveiligheid
• Onderzoek doen naar blootstelling aan geluid en trillingen
• Onderzoek doen naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen
• Ongevalsonderzoek
• Uitvoeren en toetsen van risico-inventarisaties
• Opzetten managementsystemen
• Verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen

Producten:
Screening machineveiligheid:
Bij machineveiligheid gaat het om handgereedschap, vast opgestelde, enkelvoudige machines/apparatuur, maar ook om samengestelde machines tot hele productielijnen. Machines worden bekeken op hun veiligheid. Daarbij wordt gekeken naar de feitelijke gevaren zoals mechanische gevaren (intrek-, afknel- en amputatiegevaar), elektrische gevaren, thermische gevaren, gevaren door lawaai, ergonomische gevaren, enz. Geadviseerd wordt over maatregelen om de veiligheid van de machines te verbeteren.
Behalve dat wordt gekeken naar de gevaarseigenschappen van de machines, wordt ook in kaart gebracht hoe de medewerkers met de machines werken (werkmethodes en gedrag), hoe zij zijn geïnstrueerd, of er duidelijke handleidingen en procedures zijn, hoe het onderhoud en de periodieke controle zijn geregeld, etc. Het resultaat van het onderzoek wordt vastgelegd in een rapportage waarin eventueel ook aanbevelingen zijn op genomen.

Screening brandveiligheid:
De brandveiligheid binnen gebouwen is niet altijd optimaal. Veelal blijkt dat helaas pas bij een brand, maar dan kan het te laat zijn en kunnen er onnodig slachtoffers vallen. In de screening brandveiligheid wordt uw gebouw beoordeeld op de technische en bouwkundige brandveiligheidsaspecten. Gekeken wordt naar zaken als brand- en rook compartimentering, vluchtwegen, vluchtwegbewijzering, nooduitgangen, verdeling van blusmiddelen, enz. Ook wordt organisatorisch gekeken naar hoe de bedrijfshulpverleningsorganistie is samengesteld en welke vaardigheden zij moet hebben. Als maatstaf wordt uitgegaan van het Bouwbesluit. Als resultaat van de screening wordt een rapport opgesteld met eventueel verbetermaatregelen.

Opdrachtverstrekking
Per e-mail: info@verzuimportaal.nl
Per telefoon: 0251 501 733