Onze beloftes

  • Onze casemanagers ontzorgen de klant.
  • Wij werken dicht tegen de werkgever aan.
  • Demedicaliseren!
  • Wij denken mee met de organisatie.
  • Elk verzuimgeval is uniek!
Verzuimportaal begeleidt het gehele ziekteverzuimproces en onderhoudt contacten met u, uw werknemers, uw ziekteverzuim verzekeraar, diverse deskundigen en het UWV.Lees verder
Het vakgebied veiligheid richt zich veelal op direct waarneembare onveilige situaties die op korte termijn tot gezondheidsletsel of schade kunnen leiden.Lees verder
Over het algemeen wordt de inzet van een arbeid- en organisatiekundige (A&O) gevraagd op het moment dat de scheurtjes ontstaan in het functioneren van organisaties.Lees verder
De arbeidshygiëne kijkt meer naar belastende arbeidsfactoren die pas op termijn tot gezondheidsschade kunnen leiden.Lees verder

Overige Diensten

Verzuimportaal heeft nog meer te bieden voor uw onderneming. Hieronder vind u informatie over onze overige diensten.

Wat is een PMO
Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden om de gezondheid van werkende mensen te bewaken en te bevorderen. PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten (interventies) om de gezondheid te verbeteren, als daar op basis van het onderzoek een reden voor bestaat. PMO is primair bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan men met PMO ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers. Voor individuele werknemers, maar ook voor een groep kan men activiteiten (interventies) opzetten ter bevordering van de gezondheid.

Is PMO verplicht?
Artikel 18 van de Arbowet legt werkgevers de verplichting op om PMO aan hun werknemers aan te bieden: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De werkgever moet een PMO aanbieden aan de werknemers, en neemt ook de kosten van PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf.

Werknemers zijn wettelijk niet verplicht tot deelname aan PMO. Er kan evenwel een verplichting bestaan op grond van de CAO. Dit is het geval in enkele branches met aanzienlijke arbeidsrisico’s, zoals het beroepsgoederenvervoer. Men kan de CAO hanteren als middel om de deelname aan het PMO krachtig te stimuleren. Dat vraagt een gedegen en effectieve voorlichting van de werknemers in de betreffende bedrijfstak.

Wat is de relatie van PMO met andere activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden?
De informatie uit een PMO kan die uit de RI&E aanvullen. Risico’s in het werk kunnen met een PMO bevestigd of bekrachtigd worden. Niet met de RI&E gevonden knelpunten kunnen bij PMO juist weer wel aan het licht komen, zoals knelpunten op het terrein van psychische en sociale belasting in het werk. Het PMO kan dus worden ingezet als instrument voor aanvullende risico-inventarisatie bij groepen werknemers. RI&E en PMO zijn dus allebei van belang voor de beheersing van de risico’s in het werk. PMO maakt de RI&E niet overbodig!

Eén van de kerntaken van Verzuimportaal is het uitvoeren en/of toesten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Door middel van deze e-mail willen wij u van informatie voorzien die betrekking heeft op dit onderwerp.

Op grond van de Arbowet is elk bedrijf verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren
De RI&E moet altijd actueel zijn. De Inspectie SZW controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een getoetste RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Heeft u geen RI&E dan zal de inspectie SZW direct een boete aanzeggen. Als de RI&E niet volledig is, geeft de Inspectie SZW een waarschuwing met een termijn van maximaal 3 maanden om de RI&E in orde te maken.

Nu een branche RI&E downloaden?
Klik op deze link: www.rie.nl/rie-instrumenten/
Heeft u 25 werknemers of meer, stuurt u de uitgevoerde digitale branche RI&E dan aan info@verzuimportaal.nl. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

Kosten
Een branche RI&E levert uw bedrijf voordeel op! Bedrijven onder de 25 medewerkers hoeven de RI&E waarschijnlijk niet te laten toetsen. Indien uw bedrijf meer dan 25 werknemers heeft dan dient u de uitgevoerde branche RI&E te laten toetsen door Verzuimportaal.

Product /  Verzuimportaal leden
Lichte toets branche RI&E tot 25 medewerkers (niet verplicht) / 294
Branche RI&E toetsing met bedrijfsbezoek van 26 tot 50 medewerkers / 709
Branche RI&E Toetsing met bedrijfsbezoek tot 100 medewerkers / 1013
Branche RI&E Toetsing met bedrijfsbezoek vanaf 100 medewerkers / offerte
Alle bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten

Geen Branche RI&E
Kan uw bedrijf geen gebruik maken van een branche RI&E, vraag dan een offerte aan bij Verzuimportaal. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@verzuimportaal.nl
Mocht u nog vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met Edwin Schneider; telefoonnummer: 0251 501 732

Doel
Het gesprek heeft als voornaamste doel de werknemer te informeren over de relevante wetgeving rond verzuim (Wet Verbetering Poortwachter) en de wet WIA.

Dit houdt in:
• de werknemer alert maken op het beperkte vangnet vanuit de WIA, het ontbreken van dit vangnet bij een AO-percentage van minder dan 35% en de consequenties van andere uitkeringsklassen met betrekking tot inkomen.
• de werknemer bewust maken van diens verantwoordelijkheid in het kader van werkhervatting intern en/of re-integratie extern.
• de werknemer stimuleren vanuit die eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor een maximale inspanning aan re-integratie.

Werkwijze
Werknemer wordt uitgenodigd op een van de locaties van Verzuimportaal of thuis bezocht, al naar gelang de individuele behoefte en noodzaak.
Een professional van Verzuimportaal plant binnen 2 weken, na aanmelding opdracht (van werkgever of intermediair), een gesprek.
Het gesprek is steeds individueel. Maatwerk, waarbij ruimte wordt gegeven aan eventuele weerstanden van de cliënt, persoonlijke belevingen en negatieve
ervaringen, zonder afbreuk te doen aan het doel.

Iedere casus is verschillend. De tijdsbesteding van het gesprek varieert in zijn algemeenheid tussen de 1 en 2 uur.
De opdrachtgever ontvangt een korte rapportage waarin de belangrijkste conclusies uit het gesprek vermeld staan, met inachtneming van de privacybescherming.

Tarief
€ 100,- per uur excl. BTW en reiskosten

Opdrachtverstrekking
Per e-mail: info@verzuimportaal.nl
Telefonisch: 0251-501 732

Wat is de Wet BeZaVa?

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVA) ingevoerd. Deze wet moet de instroom in de WIA beperken. De grootste instroom in de WIA vindt namelijk plaats vanuit de Ziektewet. Door de uitkeringslasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid (zoals reeds jaren bij de WGA het geval is) toe te rekenen aan de (laatste) werkgever wordt gestimuleerd om actief te werken aan herstel en re-integratie van zieke werknemers. In de praktijk gaat dit om aanzienlijke, meerjarige kosten (voor een periode van maximaal 10 jaar na einde wachttijd WIA, samen dus 12 jaar).

Voorbeelden uit de praktijk

voorbeeld 1:

Uw medewerker met een tijdelijk dienstverband wordt voor het einde van het dienstverband ziek. Hij of zij hersteld niet meer voor einde dienstverband dus u meldt hem ziek uit dienst. Daar hield het dan op. Hij was van de loonlijst en u had geen financiële verplichting meer. Dit is dus gewijzigd en hij valt nu dus onder uw gedifferentieerde premie totdat hij volledig hersteld is!

voorbeeld 2:

Uw medewerker met een tijdelijk dienstverband ging gezond uit dienst maar werd binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek. U heeft hier geen zicht op. Tenslotte had uw medewerker al een WW-uitkering en viel onder het UWV. Omdat werknemer binnen 28 dagen ziek werd, valt hij nu dus toch nog onder uw gedifferentieerde premie totdat hij volledig hersteld is!

voorbeeld 3:

Uw medewerker met een tijdelijk dienstverband had al een WGA, WSW of WAJONG status en ging uit dienst. Beide situaties in voorbeeld 1 en 2 kunnen dan van toepassing zijn.

Onze dienstverlening

De flexwerker gaat ziek uit dienst en verdwijnt voor u uit het zicht, echter u kunt maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk blijven voor deze werknemer middels een gedifferentieerde premie!

Door het terugdringen van ziekteverzuim bij flexwerkers (vangnetters) kunnen hoge kosten mogelijk voorkomen worden! Het is dus van belang dat u als werkgever actie onderneemt. Wij kunnen u daarbij met onze expertise ondersteunen:
Wij kunnen u helpen om de flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan te monitoren door middel van periodieke contactmomenten, eventueel op te roepen bij de bedrijfsarts en contact te onderhouden met het UWV (de verzekeringsarts).

Neem voor nadere informatie contact met ons op: info@verzuimportaal.nl of 0251-501732

Nieuwsberichten

Klantenreviews

Een aantal jaren geleden is HARTMANN op zoek gegaan naar een nieuwe gecertificeerde arbodienst; een dienstverlener met oog voor de belangen van de individuele medewerker en het bedrijfskundig perspectief van de werkgever. Het uitgangspunt hierbij is om met een gezamenlijke aanpak, o.a. door een preventief en adequaat ziekteverzuimbeleid en tijdige en effectieve interventies, het ziekteverzuim te beperken.

Als lid van de werkgeversvereniging Modint zijn wij in contact gekomen met Verzuimportaal en Modint-Arbo. Verzuimportaal is een organisatie met een eigen aanpak, goede kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en met ruimte voor eigen inbreng. Op een deskundige en zorgvuldige wijze wordt invulling gegeven aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratie trajecten, vitaliteitsonderzoek, PMO, etc.
Het betrokken contact maakt dat op een prettige manier beantwoordt wordt aan de vorm van partnership waar wij als organisatie naar op zoek waren.

Desiré is Manager Human Resources.

Desiré van Elferen, PAUL HARTMANN B.V